Ads

Recording: Uncharted - Grave robbing

Submitted Mon, 11/01/2021 - 05:20
by tuan0901

0
Your rating: None

Biết cách và thực hiện đúng các thủ tục để đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp doanh nghiệp được pháp luật bảo hộ độc quyền nhãn hiệu trong kinh doanh, tạo nền tảng để phát triển lâu dài. Vậy đăng ký nhãn hiệu có tác dụng gì? Bài viết dưới đây hướng dẫn quy trình, thủ tục để đăng ký nhãn hiệu đúng theo quy định của của Cục Sở hữu trí tuệ.
https://trademarks.vn/nhan-hieu/quy-trinh-dang-ky-nhan-hieu.html
Bước 1: Thẩm định hình thức đơn
Thời gian: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn đúng và đủ hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ.
Nội dung thẩm định:
Hình thức của đơn.
Số lượng hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Kích thước nhãn hiệu. Nhãn hiệu có phải là dấu hiệu cấm đăng ký hay không? Có phải là dấu hiệu không được coi là nhãn hiệu hay không?
Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu đã chính xác chưa.
Thông tin của người nộp đơn, giấy uỷ quyền, tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
Bước 2. Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu
Thời gian bắt đầu: Sau khi đơn được chấp nhận đơn hợp lệ về mặt hình thức.
Nội dung: Các thông tin của đơn: Chủ đơn, số đơn, ngày nộp đơn, mẫu nhãn hiệu, nhóm ngành sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu.
Nơi công bố: Công báo sở hữu công nghiệp.
Bước 3: Phản đối đơn.
Giai đoạn thực hiện: Sau khi đơn được công bố tại Bước 2. Kéo dài tới khi đơn có kết quả thẩm định nội dung đơn.
Cụ thể: Sau khi đơn được công khai trên công báo sở hữu công nghiệp tại Bước công bố đơn. Bất cứ bên thứ ba sẽ có quyền gửi công văn đề nghị Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam không cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đơn đang đăng trên công báo.
Một số lý do đơn bị phản đối:
Do người nộp đơn không có quyền đăng ký.
Nhãn hiệu đăng ký trùng hoặc tương tự gây nhẫm lẫn với nhãn hiệu đã/đang được bảo hộ.
Bước 4: Thẩm định nội dung đơn.
Thời điểm: 18 – 20 tháng kể từ ngày nộp đơn.
Nội dung: Chuyên viên thẩm định sẽ tìm kiếm và đánh giá nhãn hiệu đăng ký với nguồn dữ liệu tối thiểu để từ đó kết luận nhãn hiệu có đủ điều kiện bảo hộ hay không ?Trong trường hợp đơn đủ điều kiện thì Cục ra thông báo cấp văn bằng bảo hộ. Trường hợp ngược lại Cục sẽ ra thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn (Từ chối bảo hộ), chủ đơn có quyền trả lời lại ý kiến này của Cục SHTT.
Bước 5. Cấp văn bằng bảo hộ/ Trả lời từ chối (nếu có)
Thời hạn: 01 – 03 tháng kể từ ngày kết thúc Bước 4.
Thực hiện:
Nếu đơn được bảo hộ, người nộp đơn sẽ tiến hành nộp lệ phí Cấp văn bằng bảo hộ và nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (có hiệu lực 10 năm).
Nếu đơn không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định đơn với nội dung từ chối bảo hộ. Trong đó nêu rõ lý do từ chối đồng thời cho phép người nộp đơn hoặc đại diện tiến hành trả lời thông báo đó bằng văn bản trong thời gian 03 tháng.